Privacy Verklaring

Café Restaurant Heisa, gevestigd aan Amstelzijde 45, 1184 TZ Amstelveen respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Cafe restaurant Heisa verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Cafe restaurant Heisa verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Cafe restaurant Heisa

veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Cafe restaurant Heisa, meer informatie hierover kunt u vinden in de alinea “Gegevens t.b.v. de nieuwsbrief”.

Doel verwerking persoonsgegevens

Café Restaurant Heisa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Het maken, beheren en verwijderen van reserveringen

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@caferestaurantheisa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Café Restaurant Heisa verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– NAW-gegevens tbv offerte/factuur/reservering

– IP-adres

– Geboortedatum

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Café Restaurant Heisa omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Café Restaurant Heisa verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

– ter bescherming van vitale belangen van betrokkene

– speciale aanbiedingen na uitdrukkelijke toestemming u hiervoor te mogen contacteren

Delen van persoonsgegevens met derden

Café Restaurant Heisa deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door onder andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Café Restaurant Heisa, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Café Restaurant Heisa persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Café Restaurant Heisa uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Café Restaurant Heisa ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Café Restaurant Heisa hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Café Restaurant Heisa gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Café Restaurant Heisa in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Café Restaurant Heisa bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Café Restaurant Heisa aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Café Restaurant Heisa, t.a.v. Medewerker Administratie.

administratie@caferestaurantheisa.nl

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

  1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
  2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
  3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
  4. recht van verzet
  5. recht op dataportabiliteit
  6. recht op vergetelheid
  7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
  8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Café Restaurant Heisa neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Café Restaurant Heisa, (website), zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, Linkedin of Facebook. Café Restaurant Heisa houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Gegevens t.b.v de nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief worden uw gegevens bewaard in Mailchimp, ons systeem voor het verzenden van nieuwsbrieven. Deze gegevens delen wij niet met derden en gebruiken we niet voor andere doeleinden. In Mailchimp blijven de gegevens bewaard zo lang u hier toestemming voor geeft. Onder elke nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid u af te melden, daarna verwijderen wij uw gegevens uit Mailchimp.

Mailchimp maakt gebruik van cookies. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van de nieuwsbrieven. Gegevens die wij analyseren zijn bijvoorbeeld hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend of op welk artikel het meeste wordt geklikt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van Mailchimp.

Statistieken en cookies

Café Restaurant Heisa houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Café Restaurant Heisa verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Café Restaurant Heisa te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Café Restaurant Heisa op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Café Restaurant Heisa maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Café Restaurant Heisa geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Café Restaurant Heisa heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Café Restaurant Heisa heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website, (website), gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking via:

Cafe restaurant Heisa

Amstelzijde 45

1184 TZ Amstelveen

+31208231861

https://www.caferestaurantheisa.nl/

De Medewerker Administratie is de Functionaris Gegevensbescherming van Café Restaurant Heisa en is te bereiken via administratie@caferestaurantheisa.nl

Deze privacy verklaring is op 13 januari 2022 vastgesteld en laatst gewijzigd op 10 september 2022.

Heeft u vragen of wilt u reserveren of bestellen?
Neem gerust contact met ons op.

Bel naar 020 823 1861
of mail info@caferestaurantheisa.nl

Om te reserveren klik hier